fbpx

תקנון מבצע קידום מכירות מוצ"ש אוגוסט 2021

תקנון מבצע "קידום מכירות מוצ"ש אוגוסט 2021" (לעיל ולהלן: "המבצע")
1. "עורך המבצע":
ג'י. טי.אל. וי. ניהול סביונים בע"מ ח.פ. 514896984
המוסמכת לפעול בשם בעלות הזכויות במרכז המסחרי הידוע כקניון "סביונים" ביהוד (להלן: "הקניון")
2. תקופות המבצע: מוצאי שבת בחודש אוגוסט בתאריכים 7.7,14.7,21.7,28.7 או עד גמר מלאי המתנות, המוקדם מביניהם (להלן: "תקופת המבצע").
3. "החנויות מעניקות המתנות" (מעניקות המתנות במסגרת המבצע):
4. "החנויות המשתתפות במבצע" (אשר רכישה באיזו מהן מזכה בהשתתפות במבצע, בכפוף לתנאים הקבועים בסעיפים 6 ו- 7 להלן): לא כולל רכישה בשופרסל, דוכנים זמניים, משרדים, דוכן פיס, עולם הממתקים, נותני שירות, מסעדות ובתי קפה, BE לא כולל רכישת טובין למעט רכישת מוצרי קוסמטיקה ובישום
5. הזכאים להשתתף במבצע: לקוחות החנויות המשתתפות במבצע (להלן: "המשתתף" או "המשתתפים"). ההשתתפות אינה מותרת לעובדי הקניון. קבלת המתנה מגיל 18 ומעלה.
6. מהות ונוהל המבצע: משתתף אשר רכש בתקופת המבצע כהגדרתה בסעיף 2 לעיל בסכום 199 ₪ ומעלה בחנויות המשתתפות במבצע, או באיזו מהן, בקנייה מצטברת במוצ"ש בלבד בחודש אוגוסט, יהיה זכאי לשובר בסך 100 ₪ לקניית פירות וירקות בנוי השדה (להלן: "המתנות").
קבלת המתנה ביום הרכישה בלבד. אין אפשרות החלפה/ זיכוי או החזר כספי.

אופן ההשתתפות במבצע: משתתף אשר ירכוש מוצרים באיזו מחנויות הקניון המשתתפות במבצע בסכום הנקוב בסעיף 6 לעיל, בתקופת המבצע, יגיע עם חשבוניות המקור של קניון סביונים לחנות Moca בקניון סביונים.
7. ההשתתפות במבצע אפשרית במוצ"ש בחודש אוגוסט בשעות הפעילות של הקניון.
8. מתנה אחת ללקוח מעל גיל 18, אין אפשרות לקבל מתנה עבור אדם אחר שלא נוכח בעת קבלת המתנה.
9. אחריות: ההשתתפות במבצע על כל שלביו, לרבות מימוש המתנות, הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע ושל החנות המעניקה מתנות, ועורך המבצע אינו אחראי לכל נזק שייגרם למשתתף בגין השתתפותו במבצע זה, ככל שיגרם.
מובהר כי עורך המבצע אינו אחראי כלפי המשתתפים לאיכות המתנות שיחולקו על ידי החנויות מעניקות המתנות, וכן לא יהיה אחראי לכל פגם, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע למתנות שיחולקו על ידי החנויות מעניקות המתנות, ובכלל זה מודיע עורך המבצע כי לא יהיה אחראי למעשה ו/או מחדל של החנויות מעניקות המתנות, ו/או תקלות או שיבושים העלולים להיגרם עקב אי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או בצוע לקוי על-ידי מי מהחנויות מעניקות המתנות, ולמשתתפים, לחנויות המשתתפות במבצע ולחנויות מעניקות המתנות לא תהיה כל טענה ו/ או דרישה כלפי עורך המבצע בקשר עם כך.
כללי:
10. על אף כל האמור בתקנון זה, עורך המבצע יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את הוראות תקנון זה, לרבות אך לא רק – לקצר או להאריך את תקופת המבצע, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, לשנות ו/או להחליף את החנויות המשתתפות במבצע ו/או את החנויות מעניקות המתנות ו/או את המתנות המוענקות במסגרת המבצע, או חלקן, ולבטל את המבצע בכל עת. תיקון או עדכון לתקנון כאמור יפורסם במסגרת פרסומים בקניון (להלן: "עדכון לתקנון").
11. במקרה שעורך המבצע האריך את תקופות המבצע (להלן: "תקופת המבצע הנוספת"), הוראות תקנון זה תמשכנה לחול על תקופת המבצע הנוספת, וזאת אלא אם ייקבע אחרת על ידי עורך המבצע במסגרת פרסום עדכון לתקנון.
12. עותקים של תקנון המבצע ניתן להשיג במשרדי הנהלת הקניון.

חברת ניהול קניון "סביונים"