fbpx

תקנון מבצע "קונים מגרדים זוכים" 

תקנון מבצע "קונים מגרדים זוכים"  (לעיל ולהלן: "המבצע")
1. "עורך המבצע":
"עורך הפעילות" – ג'י.טי.אל.וי ניהול סביונים בע"מ – עבור קניון סביונים המוסמכת לפעול בשם בעלות הזכויות במרכז המסחרי הידוע כקניון "סביונים"  ביהוד (להלן: "הקניון")
2. תקופות המבצע:  12-14.9.23  או עד גמר מלאי המתנות, המוקדם מביניהם (להלן: "תקופת המבצע").
3. "החנויות מעניקות המתנות" (מעניקות המתנות במסגרת המבצע):
קרביץ שובר 50 ₪ למימוש בחנות
מוקה שובר 50 ₪ למימוש בחנות
שאנטי שובר 50 ₪ למימוש בחנות
הסטוק שובר 50 ₪ למימוש בחנות
ללין שובר 50 ₪ למימוש בחנות
חוות נעמי שובר 50 ₪ למימוש בחנות
צברה שובר 50 ₪ למימוש בחנות
מתאים לי שובר 50 ₪ למימוש בחנות
נוי השדה שובר 50 ₪ למימוש בחנות
פיצה פרגו משולש פיצה מרגריטה/ עם תוספת אחת
צ'וקה רול סושי אחד לבחירה:
גרין רול, דרגון, סלמון רול
לוסיל ארוחת בוקר זוגית\
למימוש עד ה30.9
רולדין עוגת דבש במתנה
טקס פרי בושם במתנה לבחירה מהסוגים:
Christina Aguilera Women EDP 30 ML כריסטינה אגילרה אדפ לאישה 30 מ"ל
Britney Spears Private Show Women EDP 50 ML בריטני ספירס פרייבט שוא אדפ לאישה 50 מ"ל
Tom Taylor Urban Life Women EDT 30 ML טום טיילור אורבן לייף לאשה אדט 30 מ"ל
Zippo Glorious Man EDT 40 ML זיפו גלוריוס בושם לגבר אדט 40 מ"ל
Tom Taylor Exclusive Man EDT 30 ML טום טיילור אסקלוזיב לגבר אדט 30 מ"ל
Police To Be Man EDT 40 ML פוליס טו בי אדט לגבר 40 מ"ל
בורגר סאלון ארוחת זאבים הכוללת המבורגר 160 גרם, תוספת ושתיה
משחקייה כרטיס כניסה גרביטי פארק
צמצם בלוק עץ מודפס במתנה 15*10
פרחי השרון זר פרחים בשווי עד 100 ₪ במתנה
הסטוק קרש עץ אהבה במטבח מלבן 42
מק"ט: 100-85209
המתנות תקפות בחנויות קניון סביונים בלבד.
4. "החנויות המשתתפות במבצע" (אשר רכישה באיזו מהן מזכה בהשתתפות במבצע, בכפוף לתנאים הקבועים בסעיפים 6 ו- 7 להלן): כל החנויות בקניון למעט דוכנים זמניים ומפעל הפיס.
5. הזכאים להשתתף במבצע: לקוחות החנויות המשתתפות במבצע (להלן: "המשתתף" או "המשתתפים"). והחברים במועדון הלקוחות של קניון סביונים או מצטרפים חדשים בלבד. ההרשמה למועדון ללא תשלום וניתנת להסרה בכל עת. הסבר כיצד ניתן להצטרף למועדון מופיע בסעיף אופן השתתפות במבצע.
6. מהות ונוהל המבצע: משתתף אשר רכש בתקופת המבצע כהגדרתה בסעיף 2 לעיל בסכום 349 ₪ ומעלה בחנויות המשתתפות במבצע, או באיזו מהן, בקנייה מצטברת ביום אחד בלבד, יהיה זכאי לקבל כרטיס לגירוד נושא מתנה. כל כרטיס זוכה.
*מועד אחרון למימוש המתנות: 14.9.23 בשעה 20:00 אלא אם צוין אחרת על גבי השובר.
סה"כ 626 מתנות במלאי.
אופן ההשתתפות במבצע: משתתף אשר ירכוש מוצרים באיזו מחנויות הקניון המשתתפות במבצע בסכום הנקוב בסעיף 6 לעיל, בתקופת המבצע, יצטרף למועדון החברים של קניון סביונים ויסמס את המילה "מתנה"  למס' טלפון  050-8084434 ויקבל  קופון סלולרי לנייד שאותו יציג ביחד עם חשבוניות מקור של קניון סביונים בעמדת הדיילת בקומה 2 ליד הדרגנועים על מנת לקבל את שובר המתנה הפיזי (כרטיס לגירוד). ההצטרפות למועדון הינה ללא תשלום וניתנת להסרה בכל עת.
7. ההשתתפות במבצע אפשרית בימים שני עד חמישי 12-14.9.23, בין השעות 11:00 ל- 20:00
8. מתנה אחת ללקוח ביום, אין אפשרות להירשם עבור אדם אחר שלא נוכח בעמדת המבצע, לא כולל חשבוניות זיכוי או גיפט קארד. קבלת השובר מגיל 18 ומעלה.
9. אין אפשרות להחלפה ו/או זיכוי ו/או החזר כספי, לא ינתן זיכוי כספי או פיצוי בגין אובדן כרטיס.
10. לא ניתן להחליף את מוצר הזכייה במוצר אחר.
11. המבצע תקף בחנויות קניון סביונים בלבד.
12. אחריות: ההשתתפות במבצע על כל שלביו, לרבות מימוש המתנות, הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע ושל החנויות מעניקות המתנות, ועורך המבצע אינו אחראי לכל נזק שייגרם למשתתף בגין השתתפותו במבצע זה, ככל שיגרם.
מובהר כי עורך המבצע אינו אחראי כלפי המשתתפים לאיכות המתנות שיחולקו על ידי החנויות מעניקות המתנות, וכן לא יהיה אחראי לכל פגם, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע למתנות שיחולקו על ידי החנויות מעניקות המתנות, ובכלל זה מודיע עורך המבצע כי לא יהיה אחראי למעשה ו/או מחדל של החנויות מעניקות המתנות, ו/או תקלות או שיבושים העלולים להיגרם עקב אי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או בצוע לקוי על-ידי מי מהחנויות מעניקות המתנות, ולמשתתפים, לחנויות המשתתפות במבצע ולחנויות מעניקות המתנות לא תהיה כל טענה ו/ או דרישה כלפי עורך המבצע בקשר עם כך.
כללי:
13. על אף כל האמור בתקנון זה, עורך המבצע יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את הוראות תקנון זה, לרבות אך לא רק – לקצר או להאריך את תקופת המבצע, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, לשנות ו/או להחליף את החנויות המשתתפות במבצע ו/או את החנויות מעניקות המתנות ו/או את המתנות המוענקות במסגרת המבצע, או חלקן, ולבטל את המבצע בכל עת. תיקון או עדכון לתקנון כאמור יפורסם במסגרת פרסומים בקניון (להלן: "עדכון לתקנון").
14. במקרה שעורך המבצע האריך את תקופות המבצע (להלן: "תקופת המבצע הנוספת"), הוראות תקנון זה תמשכנה לחול על תקופת המבצע הנוספת, וזאת אלא אם ייקבע אחרת על ידי עורך המבצע במסגרת פרסום עדכון לתקנון.
15. עותקים של תקנון המבצע ניתן להשיג במשרדי הנהלת הקניון.
חברת ניהול קניון "סביונים"