תקנון מבצע "1+1 על מנות נבחרות בבתי קפה ומסעדות"  (לעיל ולהלן: "המבצע")

1.                "עורך הפעילות" – ג'י.טי.אל.וי ניהול סביונים בע"מ- עבור קניון סביונים המוסמכת לפעול בשם בעלות הזכויות במרכז המסחרי הידוע כקניון "סביונים"  ביהוד (להלן: "הקניון")

2.                תקופת המבצע:  

2.1.            המבצע ייערך מיום 28.1.24 ועד ליום 31.1.24  , ועד בכלל (להלן: "תקופת המבצע").

2.2.           הקניון שומר על זכותו לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלה מכל סיבה סבירה שהקניון ימצא לנכון, ולא תשמע כל טענה כלפי הקניון ו/או מי מטעמו בעניין זה.

3.                הזכאים להשתתף במבצע: לקוחות בתי העסק המשתתפים במבצע (כהגדרתם להלן), החברים במועדון הלקוחות של קניון "סביונים" (להלן: "המשתתף" או "המשתתפים").

4.                מהות ונוהל המבצע:   משתתפים אשר ירכשו בתקופת המבצע באחד מבתי העסק המשתתפים במבצע, מנה מבין המנות המשתתפות במבצע (כהגדרתן להלן), יהיו זכאים, בהצגת הקופון הדיגיטלי (כהגדרתו להלן), לקבל מנה נוספת ממבחר המנות המשתתפות במבצע ויחויבו רק על מנה אחת מבין שתי המנות המשתתפות במבצע כאמור, היקרה מבין השתיים, והכל בכפוף לתנאים המפורטים במסמך זה לעיל ולהלן.

5.                כללי המבצע ותנאי ההשתתפות בו

5.1.            זכאים להשתתף במבצע אך ורק חברי מועדון הלקוחות של קניון "סביונים". באחריות המשתתף להצטרף למועדון "סביונים", כאשר ההצטרפות למועדון הינה ללא תשלום וניתנת להסרה בכל עת.

5.2.           השתתפות במבצע מותנית בהצגת קופון דיגיטלי מתאים אשר זמין לחברי מועדון הלקוחות של קניון "סביונים" (לעיל ולהלן: "הקופון הדיגיטלי"). מימוש הקופון הדיגיטלי מוגבל לשני קופונים דיגיטליים לשולחן, לכל היותר.

5.3.           המבצע יתקיים בבתי העסק המצויים בקניון כמפורט להלן, ובהם בלבד: פיצה פרגו,צ'וקה, לוסיל, בורגר סלון ועולם הממתקים

(להלן: "בתי העסק המשתתפים במבצע"), ומותנה בישיבה בבית העסק בלבד.

5.4.           המשתתפים יהיו זכאים לבחור ממגוון המנות המנות הנבחרות בבתי העסק המשתתפים במבצע כדלהלן:

5.5.           מסעדת בורגר סלון- המבורגר במשקל 160 גרם – המבורגר נוסף במתנה.

פיצה פרגו- בהזמנת מגש בגודל M מגש נוסף במתנה. לא כולל תוספות.

צ'וקה- מנות ווק עד לשווי של 57 ₪ מהתפריט 1+1

לוסיל- בהזמנת מנה עיקרית, מנה עיקרית נוספת במתנה

עולם הממתקים- בהזמנת קרפ – קרפ נוסף כולל ממרח לבחירה, סוכריות וקוקוס. לא כולל תוספות שלא מצוינות בקופון.

ובאופן כללי, המבצע לא כולל – ארוחות בוקר, מנות ראשונות, עסקיות, קינוחים ושתייה (לעיל ולהלן: "מנה המשתתפת במבצע" או "המנות המשתתפות במבצע").

5.6.           הזכאות חלה לגבי משתתפים אשר ירכשו מנה המשתתפת במבצע בתקופת המבצע בימים א'-ד בין השעות 16:00 ל- 21:00.

5.7.           לא יינתן כפל מבצעים או הטבות נוספות כלשהן בנוסף על ההטבה הניתנת במסגרת המבצע כאמור בתקנון זה.

6.                אחריות:

6.1.            ההשתתפות במבצע על כל שלביו, לרבות אך לא רק הצטרפות למועדון חברים "קניון סביונים", הפקת קוד הקופון הדיגיטלי ומימוש ההטבה בפועל, הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע, ועורך המבצע אינו אחראי לכל נזק שייגרם למשתתף בגין השתתפותו במבצע זה, ככל שיגרם.

6.2.           מובהר כי עורך המבצע אינו אחראי כלפי המשתתפים לטיב ו/או לאיכות המנות המוגשות על ידי בתי העסק למשתתפים, וכן לא יהיה אחראי לכל פגם, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע לאוכל שיוגש למשתתפים ו/או לאיכות המוצרים בהם יעשו שימוש בתי העסק במסגרת המבצע, ובכלל זה מודיע עורך המבצע כי לא יהיה אחראי למעשה ו/או מחדל של בתי העסק, ו/או תקלות או שיבושים העלולים להיגרם עקב אי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או בצוע לקוי של בתי העסק, ולמשתתפים ולבתי העסק לא תהיה כל טענה ו/ או דרישה כלפי עורך המבצע בקשר עם כך.

כללי:

7.                על אף כל האמור בתקנון זה, עורך המבצע יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את הוראות תקנון זה, לרבות אך לא רק – לקצר או להאריך את תקופת המבצע, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, לשנות ו/או להחליף את רשימת בתי העסק המשתתפים, ולבטל את המבצע בכל עת. תיקון או עדכון לתקנון כאמור יפורסם במסגרת פרסומים בקניון (להלן: "עדכון לתקנון").

8.                במקרה שעורך המבצע האריך את תקופות המבצע (להלן: "תקופת המבצע הנוספת"), הוראות תקנון זה תמשכנה לחול על תקופת המבצע הנוספת, וזאת אלא אם ייקבע אחרת על ידי עורך המבצע במסגרת פרסום עדכון לתקנון.

9.                עותקים של תקנון המבצע ניתן להשיג במשרדי הנהלת הקניון.

                                                                          

                                                                                                                        חברת ניהול קניון "סביונים"