תקנון מבצע "שבועות בקניון סביונים"  (לעיל ולהלן: "המבצע")

1.            "עורך המבצע":
"עורך הפעילות" – ג'י.טי.אל.וי ניהול סביונים בע"מ- עבור קניון סביונים המוסמכת לפעול בשם בעלות הזכויות במרכז המסחרי הידוע כקניון "סביונים"  ביהוד (להלן: "הקניון")
2.            תקופות המבצע:  4-6.6.24 או עד גמר מלאי המתנות, המוקדם מביניהם (להלן: "תקופת המבצע").
3.            "החנויות מעניקות המתנות" (מעניקות המתנות במסגרת המבצע): הסטוק, רולדין וחוות נעמי
4.            "החנויות המשתתפות במבצע" (אשר רכישה באיזו מהן מזכה בהשתתפות במבצע, בכפוף לתנאים הקבועים בסעיפים 6 ו- 7 להלן): כל החנויות בקניון למעט דוכנים זמניים, מפעל הפיס, שופרסל ובי פארם.
5.            הזכאים להשתתף במבצע: לקוחות החנויות המשתתפות במבצע (להלן: "המשתתף" או "המשתתפים") וחברים במועדון הלקוחות של הקניון.
6.            מהות ונוהל המבצע: משתתף אשר רכש בתקופת המבצע כהגדרתה בסעיף 2 לעיל בסכום 399 ₪ ומעלה בחנויות המשתתפות במבצע, או באיזו מהן, בקנייה מצטברת ביום אחד בלבד, יהיה זכאי למתנה אחת לבחירה מבין 3 מתנות-
הסטוק- קערה על רגל מידות 30/14 ס"מ, שחור. ברקוד- 7290119405015, מקט- 100-05015, 200 יחידות במלאי
חוות נעמי- 200 גרם גבינת פרובולונה איטלקית, עד 150 יחידות במלאי
רולדין- עוגת שמרים לבחירה (לא כולל רולדת תמרים), עד 150 יחידות במלאי
להלן: "המתנות"):
*מועד אחרון למימוש המתנות: 6.6.24 ו/או עד גמר המלאי

 

אופן ההשתתפות במבצע: משתתף אשר ירכוש מוצרים באיזו מחנויות הקניון המשתתפות במבצע בסכום הנקוב בסעיף 6 לעיל, בתקופת המבצע, יסמס את המילה "מתנה"  למס' טלפון  050-8084435 ויקבל  קופון סלולרי לנייד שאותו יציג ביחד עם חשבוניות מקור של חנויות מקניון סביונים בדוכן המתנות הממוקם בקניון בקומת הכניסה, על מנת לקבל את שובר המתנה הפיזי.

7.            ההשתתפות במבצע אפשרית בימים שלישי עד חמישי 4-6.6.24 בין השעות 12:00 ל-20:00 בלבד.
8.            מתנה אחת ללקוח ביום, אין אפשרות להירשם עבור אדם אחר שלא נוכח בעמדת המבצע.
9.            אחריות: ההשתתפות במבצע על כל שלביו, לרבות מימוש המתנות, הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע ושל החנויות מעניקות המתנות, ועורך המבצע אינו אחראי לכל נזק שייגרם למשתתף בגין השתתפותו במבצע זה, ככל שיגרם.
מובהר כי עורך המבצע אינו אחראי כלפי המשתתפים לאיכות המתנות שיחולקו על ידי החנויות מעניקות המתנות, וכן לא יהיה אחראי לכל פגם, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע למתנות שיחולקו על ידי החנויות מעניקות המתנות, ובכלל זה מודיע עורך המבצע כי לא יהיה אחראי למעשה ו/או מחדל של החנויות מעניקות המתנות, ו/או תקלות או שיבושים העלולים להיגרם עקב אי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או בצוע לקוי על-ידי מי מהחנויות מעניקות המתנות, ולמשתתפים, לחנויות המשתתפות במבצע ולחנויות מעניקות המתנות לא תהיה כל טענה ו/ או דרישה כלפי עורך המבצע בקשר עם כך.
כללי:
10.         על אף כל האמור בתקנון זה, עורך המבצע יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את הוראות תקנון זה, לרבות אך לא רק – לקצר או להאריך את תקופת המבצע, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, לשנות ו/או להחליף את החנויות המשתתפות במבצע ו/או את החנויות מעניקות המתנות ו/או את המתנות המוענקות במסגרת המבצע, או חלקן, ולבטל את המבצע בכל עת. תיקון או עדכון לתקנון כאמור יפורסם במסגרת פרסומים בקניון (להלן: "עדכון לתקנון").
11.         במקרה שעורך המבצע האריך את תקופות המבצע (להלן: "תקופת המבצע הנוספת"), הוראות תקנון זה תמשכנה לחול על תקופת המבצע הנוספת, וזאת אלא אם ייקבע אחרת על ידי עורך המבצע במסגרת פרסום עדכון לתקנון.
12.         עותקים של תקנון המבצע ניתן להשיג במשרדי הנהלת הקניון.

חברת ניהול קניון "סביונים"